JSTI Group Address:   1 JSTI Nanjing Design Center    No.8 East Funchunjiang Road, Jianye Distinct, Nanjing, Jiangsu Province   2 JSTI Nanjing Shuiximen Entrepreneurship Center    223 Shuiximen Avenue, Mochouhu Sub-district, Nanjing City, Jiangsu Province   3 JSTI Nanjing Fangshan R&D Base     2200 Chengxin Avenue, Science Park of Jiangning District, Jiangsu Province   Post Code:210017  Tel:025-86576555 Fax number:025-86576666